سفارش تبلیغ
صبا

تستی ریاضیات

    - کدام یک از کسرهای زیر ا ز بقیه بزرگتر است ؟

    11               2) 3                    3) 4                      4) 2

      3                   4                         6                          5

2- آخرین رقم عددی در دهگان میلیون قرار دارد آن عددچند رقمی است ؟

1) 8 رقمی         2) 5 رقمی          3) 7رقمی              4) 9رقمی

3- 3  لیوانی از آب پرشده ، چه حجمی از لیوان خالی است ؟

       5

1) 1                  2) 2                 3) 3                     4) 5

    5                        5                     5                         5

4- کدام یک از اعداد زیر بر 5 و9 بخش پذیر است ؟

1) 3350            2) 3672         3) 4050             4)1925

5- ساده ترین صورت کسر 84  کدام گزینه است ؟

                                         96

1) 42                 2) 21               3) 2                4) 7

     48                     24                   3                     8

6- اگر بزرگترین رقم یک عدد در مرتبه یکان میلیلرد باشد این عدد چند رقمی است ؟

1) 10رقمی          2) 9رقمی           3) 12رقمی       4) 11رقمی

7- مجموع سه ععد برابر « 1» است اگر 2تا ازاین اعداد 6 و 5  با شد عدد دیگر کدام است ؟

                                                                                     17   17

1) 1                   2) 4                  3)                4) 6

    17                     17                     17                  17

8- به جای ? چه رقمی قرار دهیم تا عدد چهار رقمی 0?56  بر6 بخش پذیر باشد ؟

1) 2                  2) 4                   3) 3               4) 6

9- ثلث عددی 60 می با شد ، 3  آن عدد کدام است؟

                                    5

1) عدد90          2) عدد 45          3) عدد36       4) عدد108

10- عدد مخلوط 5  14 رابه کسر تبدیل می کنیم کدام کسر به دست می آید ؟

                        8

1) 117               2) 117              3) 112             4) 107

       5                        8                        8                      5

11- چند تا است ؟

         7             7

1) 4تا                   2) 5تا                3) یکی             4) 3تا

12- درجای خا لی عدد مناسب بنویسید ؟56 = __ = 7                 28  =  16

                                                               6                                   20

  

 

 


تستی نسبت تناسب

  1- مریم در هر چهار ساعت 34 صفحه کتاب می خواند او در شش ساعت چند صفحه کتاب می خواند ؟

1) 51                     2) 62                      3) 44                      4) 33

 

2- قلب کودک در هر دقیقه 115 بار می زند قلب او در ربع ساعت چند بار می زند ؟

1) 6900                2) 3450                    3) 1725                   4) 1150

 

3- نسبت طول یک مستطیل به عرض آن مانند 5 است به 3 . اگر محیط مستطیل 80 متر باشد مساخت آن چه قدر است ؟

1)375 متر مربع          2) 150 متر مربع            3) 1500 متر مربع

 

4- محیط مربعی با محیط مثلث متساوی الاضلاعی برابر است اگر محیط مربع 36 سانتی متر باشد نسبت طول ضلع مثلث به طول ضلع مربع چیست ؟

1) 4 به 3                 2) 3 به 4               3) 24 به 36             4) 12 به 18

 

5- فراز یک روز 28 صفحه و روز دیگر 22 صفحه از کتابی را خواند و هنوز     باقی مانده است . تمام کتاب چند صفحه دارد؟

1) 120                   2) 150                3) 75                      4) 50

 

6- نسبت عددی به عدد دیگر مثل 4 به 6 است اگر اختلاف دو عدد 12 باشد ، آن دو عدد کدام است ؟

1) 42 و 30                2) 18 و 30              3) 36 و 24                   4) 24 و 12

 

7- نسبت ارتفاع به قاعده ی مثلثی 8 به 4 است . اگر قاعده ی مثلث 16 باشد ، نصف مساحت مثلث کدام یک از اعداد زیر خواهد بود ؟

1) 729                    2) 675                    3) 128                        4) 256

 

8- محیط مربعی 32 سانتی متر است . در این مربع نسبت محیط به مساحت آن چه قدر است ؟

1) 4                      2) 2                      3) یکدوم                      4)یک چهارم

 

9- نسبت طول و عرض مستطیلی پنج چهارم     است . اگر محیط آن 36 سانتی متر باشد . مساحت مستطیل چند سانتی متر مربع است ؟

1) 81                       2) 80                         3) 54                              4)36

10- نسبت 3 عدد مثل ( 3 و 5 و 6 ) است اگر عدد وسط 200 واحد باشد ، مجموع 3 عدد کدام است ؟

1) 560                   2) 540                        3) 520                          4) 530


بخش پذیری تستی2

16- اگر عدد 32000 را 320 بنویسیم چه تغییری در آن داده ایم ؟

1) 100 تا کم داریم                              2) 100 برابر کوچک کرده ایم

3) 200 تا کم کرده ایم                          4) 200 برابر کوچک کرده ایم

 

17- عدد 18 را در چه عددی ضرب کنیم حاصل ضرب برابر مجموع دو عدد 72 و 54 شود ؟

1  (   6                         2) 7                             3) 8                      4) 9

 

18- مجموع ارقام کوچکترین عدد چهار رقمی که هم بر 3 و هم بر 2 بخش پذیر باشد کدام است ؟

1 ) 1                       2) 2                            3) 3                       4)6

 

19- کدام یک از اعداد زیر بر 2 و 5 و 9 بخشپذیرند ؟

1) 2835                 2) 9432                     3) 4410                    4) 43210

 

20- یکان حاصلضرب 14 × 13 × 12 × 11 کدام است ؟

1) 2                    2) 4                          3) 6                        4) 8

 

 

21- رقم یکان حاصلضرب 13 × 12 × 11 × 10 × 9 × 8   کدام است ؟

1) صفر                  2) 2                         3) 4                               4) 7

 

22- باقیمانده ی  تقسیم یک عدد چهار رقمی بر 9 برابر 5 است . اگر ارقام این عدد چهاررقمی را بر عکس بنویسیم باقیمانده عدد حاصل بر 9 چند خواهد بود ؟

1) 0                        2) 2                           3) 3                              4) 5  

 

23- هر یک از اعداد زیر بر 7 بخش پذیر ند کدام یک از آنها بر 21 هم بخش پذیر است؟

1) 7511                  2) 882                       3) 1463                           4 )2275

 

24- کدام یک از اعداد زیر بر 4 بخش پذیر است ؟

1)4194                 2) 5026                  3)8902                     4)3444

25- اگر عدد زوجی را در 3 ضرب کنیم حاصل ضرب همراه بر چه عددی بخش پذیر است ؟

1)9                      2) 12                       3)6                         4) 18

 

 

 

 

 


بخش پذیری تستی 1

  1- باقی مانده کدام یک از اعداد زیر بر 9 برابر 5 است ؟

1 ) 1                             2 ) 5555                           3) 1235                         4)1720

 

2- اگر 379 تومان را بین 5 نفر به طور مساوی تقسیم کنیم چند تومان باقی می ماند ؟

1) 1                            2) 2                                 3 ) 3                           4) 4

 

3- اختلاف کوچکترین عدد چهار رقمی که بر 3 و 9 بخش پذیر باشد و بزرگترین عدد سه رقمی که بر 3 و 5 و 9 بخش پذیر باشد چند است ؟

1) 18                         2) 12                                3) 9                          4) 56

 

4- مجموع رقم های عددی 125 است . باقیمانده ی آن عدد بر 3 و 9 به ترتیب کدام عدد ها می باشد ؟

1) ( 2 و 8 )                 2) (2 و 2 )                        3) ( 2 و 5 )                   4) ( 0 و 8 )

 

5- بزرگترین عدد سه رقمی کوچک تر از 200 که بر 9 و 3 بخش پذیر است کدام عدد می باشد ؟

1) 198                      2 ) 180                           3) 189                         4 ) 199

 

6- کوچکترین عدد چهار رقمی را که بر 6 بخش پذیر است مشخص کنید؟

1 ) 1000                2) 1002                       3) 1005                           4) 1008

 

7- کدام یک از عددهای زیر هم بر 2 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است ؟

1) 486                  2) 950                         3) 870                             4) 936

 

8- بقه عدد 7001 چند واحد اضافه کنیم تا بر 5 بخش پذیر باشد.

1 ) 6                   2) 7                           3) 8                                 4) 9

 

9- چه عددی بر ده بخش پذیر است ؟

1) 6                   2) 2                          3) صفر                            4) 3

 

10- باقی مانده ی تقسیم عبارت ( 333 + 999 + 777 + 13587 + 111 + 555 ) بر 3 کدام است ؟

1) 1                 2) 2                           3) صفر                           4) 3

 

 

11- داخل چه رقمی  قرار دهیم تا عدد حاصل بر 6 بخش پذیر شود ؟

137

1) 6                          2 ) 1                       3) 4                        4) 2

 

12- باقیمانده ی کدام یک از اعداد زیر بر 9 مساوی 8 است ؟

1) 558                      2) 431                                   3 ) 785                        4) 697

 

13- اگر در یک عمل تقسیم ، از مقسوم علیه کوچکتر باشد ، باقیمانده برابر با ........................... است .

1) صفر                   2) مقسوم علیه                   3) مقسوم                        4) خارج قسمت

 

14- باقیمانده ی تقسیم عدد 115 + 114 + 113 + 112 + 111 بر 5 چیست ؟

1) صفر                 2) 1                                 3) 2                                 4) 3

 

15- باقیمانده ی تقسیم ( 13579 + 999 + 777 + 555 + 333 + 111 ) بر 3 چیست ؟

1) صفر               2) 1                                  3) 2                                 4) نمی توان تعیین کرد